معرفی دبیران و مدرسان آموزشگاه کنکور جهش

دپارتمان ریاضیات و فیزیک

دکتر مرتضی شعبانی

(مدرس پروازی)

مهندس محمد نظری

(مدیر دپارتمان علوم انسانی جهش)

دکتر بابک کاویانی

(مدرس پروازی)

دپارتمان زیست و شیمی

امیرحسین میرزایی

(مدرس پروازی)

اشکان وندایی