مرتضی شعبانی – فیزیک

دکتر مرتضی شعبانی دکتری مهندسی صنایع عضو انجمن استعدادهای درخشان آموزشی ایران مؤلف کتاب مبانی

دکتر بابک کاویانی ریاضی

دکتر بابک کاویانی دکتری مهندسی صنایع عضو بنیاد ملی نخبگان مؤلف کتب کارشناسی ارشد و