دوره مکعب روبیک

کلاس های آموزش مکعب روبیک در موسسه عقاب طلایی در ترم‌های یک ماهه و ۲ جلسه در هفته برگزار می‌شوند و ویژه کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال می‌باشد.
این دوره به سه صورت زیر با توجه به درخواست دانش اموز برگزار می گردد:
حضوری : 8 جلسه در اموزشگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی
نیمه حضوری: 4 جلسه آنلاین و 4 جلسه حضوری در اموزشگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی
آنلاین: 8 جلسه آنلاین